Ruta

Ets aquí:Inici Programacions Avaluació AVALUAR PER APRENDRE

SocialsUp

RSS

AVALUAR PER APRENDRE

La necessitat de plantejar l'avaluació de les competències bàsiques ens dóna l'oportunitat de revisar i replantejar aspectes clau de la nostra tasca educativa.  Us convidem a reflexionar-hi i a assajar noves formes d'avaluació.

 

quina avaluació proposem?

Des d'El Teler de Música us hem proposat una manera de treballar des de l'aula de música, i ara també us volem proposar una manera d'avaluar, basada en els següents principis que es desprenen de la perspectiva d'avaluar per aprendre i dels principis de l'educació inclusiva:

 1. L'alumnat ha de ser el protagonista de l'avaluació: ha de fer seu el procés d'aprenentatge, prendre'n consciència i intervenir-hi amb autonomia.
 2. L'avaluació ha de tenir una doble dimensió: reguladora (orientada a identificar i superar les dificultats en el procés d'aprenentatge, tant per part dels docents -avaluació formativa- com per part de l'alumnat -avaluació formadora-) i valorativa (ha de permetre valorar els resultats del procés d'ensenyament-aprenentatge).
 3. L'avaluació (com la programació) ha de ser diversificada, atenent les necessitats i les característiques de tot l'alumnat i tenint en compte les intel·ligències múltiples, proporcionant múltiples opcions de reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge i de valorar els resultats.
 4. L'avaluació ha de ser gratificant:  ha de servir per aprendre i ha d'ajudar prendre consciència de les pròpies limitacions i necessitats per poder continuar avançant.

 

 

QUÈ SIGNIFICA avaluar per aprendre

La finalitat de l'avaluació no hauria de ser en cap cas sancionar el coneixements adquirits, sinó que hem de contemplar-la com una part del mateix procés educatiu. L'Avaluació per Aprendre (AxA) és un tipus d'avaluació formadora, que es focalitza en la distància entre el punt de partida de l'aprenent i el punt d'arribada destijat. Es basa en la idea que, per tal que els aprenentatges siguin més efectius, els aprenents han de:

 • Entendre clarament allò que s'espera que aprenguin.
 • Rebre un feedback en relació amb la qualitat esperada del seu treball i com millorar-lo.
 • Involucrar-se en les tasques escolars; prendre decisions dels passos a seguir, ser conscients del seus errors i saber autoregular-se.

Existeixen diverses dinàmiques i instruments per assolir aquests objectius:

 • Compartir objectius: s'han de formular uns objectius explícits, que cal compartir amb els nens i nenes per orientar-los en relació a la finalitat de la tasca.
 • Autoavaluació i coavaluació: l'avaluacio no és només feina del docent; és fonamental que els nens i nenes puguin participar activament en el procés d'avaluació i fer-se així conscients dels aprenentatges, les dificutlats i els errors.
 • Rúbriques d'avaluació: les rúbriques són matrius que expliciten els criteris de realització d'una activitat o competència i els criteris de resultats corresponents a diferents nivells d'assoliment, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca d'avaluació. Els nivells d'assoliment poden associar-se (o no) amb les notes tradicionals. Les rúbriques d'avaluació són clarament compatibles amb l'autoavaluació i la coavaluació. 
 • Altres eines per a aquest tipus d'avaluació són les carpetes d'aprenentatge (on es recullen les diverses activitats fetes al llarg d'un tema), bases d'orientació (anomenades també "guies de navegació" o "cartes d'estudi"), diari de l'aula / diari de l'alumne (per afavorir l'avaluació-regulació).

Podeu trobar més informació sobre aquest tipus d'avaluació als següents enllaços

 

Ets aquí:Inici Programacions Avaluació AVALUAR PER APRENDRE